Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa informuje,

że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

Plan operacyjny na lata 2018-2019, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.

Ekosystemy terenów wiejskich – identyfikacja i znaczenie dla środowiska lokalnego”.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie, gmina Grodków

Termin realizacji operacji: 01.04.2019 – 31.10.2019

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 12.305,60 zł.

Zakres operacji: Przeprowadzenie 4 warsztatów, w okresie od kwietnia do października, połączonych z wykładami na temat:

1. Rola i znaczenie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych – ich wpływ na gospodarkę rolną i środowisko naturalne

2. Sady i aleje drzew owocowych – korzyści dla mieszkańców i środowiska

3. Spotkania podsumowującego i wydanie broszury.

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Cel 1 KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana

i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efekty: 1. Wzrost świadomości uczestników operacji na temat ekosystemów.

2. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy: mieszkańcami, Gminą Grodków, Stowarzyszeniem

i Środowiskiem Naukowym, w celu ochrony i odbudowy ekosystemów.

Cel operacji: Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Grodków na temat ochrony naturalnych środowisk przyrodniczych

i ich rola w przestrzeni wsi i gospodarce rolnej.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja realizowana przez Partnera KSOW - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa

i Dodatkowych Partnerów KSOW: Gminę Grodków, Publiczną Szkołę Podstawową w Lipowej, Ogrodnika Pana Mieczysława Żołyńskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

2013 r. wiosna  -projekt z FIO mikrodotacje - tytuł projektu:

na dofinansowanie projektu związanego z działalnością w sferze pożytku publicznego
w ramach projektu mikrodotacje fio 2013
w kategorii –„sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji”

Projekt dofinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt biurowy dla stowarzyszenia.
Wartość projektu to 8500 zł. całość z dotacji FIO mikrodotacje.

2013 r. jesień - projekt ze wsparciem Gminy Grodków, tytuł projektu;


"Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi"


Projekt służył integracji mieszkańców wsi, przełamaniu barier w kontaktach międzyludzkich i międzypokoleniowych.
W ramach projektu przeprowadziliśmy kurs tańca towarzyskiego.
Wartość projektu to 4183 zł, z tego z dotacji 2500 zł.

 

2014 od czerwca do połowy września - projekt ze wsparciem Gminy Grodków, tytuł projektu:

"Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży"

W ramach projektu organizowaliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Wartość projektu to 5298 zł, z tego z dotacji 1978,48

 

 

2014 jesień - projekt z "kierunek FIO" tytuł projektu:


W ramach projektu wykonaliśmy podłoże pod plac zabaw i obsadziliśmy teren roślinnością. Projekt obejmował również przeniesienie i montaż elementów placu zabaw (z poprzedniego miejsca), lecz ich stan techniczny uniemożliwił to zadanie.

Wartość projektu 7490 zł, z tego z dotacji 4800 zł. 

 

 

 

Działania podjęte w ramach realizacji projektu były początkiem kolejnego, którego zaś celem był zakup nowych zabawek na plac zabaw. Nie są to już projekty, środki pochodziły z funduszu sołeckiego i środków Gminnych. W tej grupie jest również budowa całego boiska, są to działania z tzw. inicjatywy lokalnej.

pełny HTML | wersja mobilna