Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej zadania w zakresie:

 

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. Działalności wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 3. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. Turystyki i krajoznawstwa;
 10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 11. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 12. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 13. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 


Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej zadania w zakresie:

 

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. Działalności wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 3. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. Turystyki i krajoznawstwa;
 10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 11. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 12. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 13. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

pełny HTML | wersja mobilna