baner #1
baner #2

Wieś Lipowa...

baner # 3

 

 
 
07.10.23
Spotkanie podsumowujące operacji KSOW

02.04.2022

Rozpoczynamy realizację operacji KSOW


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”     Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020                                              Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa

 

Informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

Plan operacyjny na lata 2022-2023, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.

 „Wspólnie tworzymy i ochraniamy zasoby przyrodnicze wsi”.

Miejsce realizacji operacji: Lipowa gm. Grodków, woj. opolskie

Termin realizacji operacji: 01.04.2022 – 31.10.2022

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 18 000,00 zł.

Zakres operacji

  przeprowadzenie 4 warsztatów, połączonych z wykładami na temat:

         1. Sadownictwo

         2. Winnice

         3. Drzewa i przyroda wiejska

         4. Agrokultura i ochrona roślin, zioła, warzywa i grzyby jadalne                                                        oraz spotkanie podsumowujące i wydanie broszury.

Priorytet 4:     Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych  z rolnictwem i leśnictwem.

Cel 1 KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6:    Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami     uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana

                         i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efekty:        1. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy: mieszkańcami opolskich wsi, zaangażowanych w ochronę lokalnej przyrody a środowiskiem naukowym, w celu ochrony i odbudowy ekosystemów wiejskich, zainicjowanie Sieci Opolska Wieś Przyrodnicza.

                      2. Wzrost świadomości 30 uczestników operacji na temat ochrony, zachowania i odtwarzania zasobów przyrodniczych wsi. Znaczenia ekosystemów i bioróżnorodności (sady, ogrody, winnice) dla przyrody, rolnictwa i człowieka.

Cel operacji:   Utworzenie platformy współpracy pomiędzy wsiami województwa opolskiego, a przedstawicielami świata nauki w celu pogłębiania wiedzy, koordynacji i wspólnych działań na rzecz ochrony i odtwarzania naturalnych zasobów przyrodniczych opolskiej wsi.

 

Operacja realizowana przez Partnera KSOW - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa

i Dodatkowych Partnerów KSOW: Gminę Grodków, Publiczną Szkołę Podstawową w Lipowej, Ogrodnika Pana Mieczysława Żołyńskiego

                                                                                                                    

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-dewelopment-2014-2020_pl

 

«
pełny HTML | wersja mobilna