baner #1
baner #2

Wieś Lipowa...

baner # 3

 

 
 
07.10.23
Spotkanie podsumowujące operacji KSOW

30.10.2019

Zakończenie realizacji operacji KSOW

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zakończył realizacje projektu pt. Ekosystemy terenów wiejskich - identyfikacja i znaczenie dla środowiska lokalnego.

Zakończyliśmy realizacje projektu

 

 

       jjjjj                                                                                                                                                                                                                   

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa informuje,

że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

Plan operacyjny na lata 2018-2019, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zakończyło realizację operację pn.

 „Ekosystemy terenów wiejskich – identyfikacja i znaczenie dla środowiska lokalnego”.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie, gmina Grodków

Termin realizacji operacji: 01.04.2019 – 31.10.2019

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 9 328,55 zł.

Zakres operacji:  Przeprowadzono 4 warsztaty, w okresie od lipca do października, połączone z wykładami na temat:

         1. Rola i znaczenie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych – ich wpływ na gospodarkę rolną i środowisko naturalne

         2. Sady i aleje drzew owocowych – korzyści dla mieszkańców i środowiska

         Operację zakończyło Spotkanie podsumowujace i wydanie broszury.

Realizując poniższy Piorytet 4 i zwiazane z tym Działanie 6 i Cel 1 KSOW, osiągnięto zamierzone efekty i cel operacji.

Priorytet 4:         Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Cel 1 KSOW:        Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6:         Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana

                              i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efekty:                 1. Wzrost świadomości uczestników operacji na temat ekosystemów.

                             2. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy: mieszkańcami, Gminą Grodków, Stowarzyszeniem

                             i Środowiskiem Naukowym, w celu ochrony i odbudowy ekosystemów.

Cel operacji:       Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Grodków na temat ochrony naturalnych środowisk przyrodniczychi ich rola w przestrzeni wsi i gospodarce rolnej.      

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz mozliwość zarejestrowqania się jako Partner KSOW znajdują sie na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020 pl

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

«
pełny HTML | wersja mobilna