baner #1
baner #2

Wieś Lipowa...

baner # 3

 

 
 
15.11.21
Aleja Lipowa w Lipowej

01.04.2019

Rozpoczęcie realizacji operacji KSOW

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn. „Ekosystemy terenów wiejskich – identyfikacja i znaczenie dla środowiska lokalnego”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa informuje,

że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

Plan operacyjny na lata 2018-2019, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.

Ekosystemy terenów wiejskich – identyfikacja i znaczenie dla środowiska lokalnego”.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie, gmina Grodków

Termin realizacji operacji: 01.04.2019 – 31.10.2019

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 12.305,60 zł.

Zakres operacji: Przeprowadzenie 4 warsztatów, w okresie od kwietnia do października, połączonych z wykładami na temat:

1. Rola i znaczenie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych – ich wpływ na gospodarkę rolną i środowisko naturalne

2. Sady i aleje drzew owocowych – korzyści dla mieszkańców i środowiska

3. Spotkania podsumowującego i wydanie broszury.

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Cel 1 KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz                                 wymiana  i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efekty: 1. Wzrost świadomości uczestników operacji na temat ekosystemów.

             2. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy: mieszkańcami, Gminą Grodków, Stowarzyszeniem

                  i  Środowiskiem Naukowym, w celu ochrony i odbudowy ekosystemów.

Cel operacji: Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Grodków na temat ochrony naturalnych środowisk                                        przyrodniczych i ich rola w przestrzeni wsi i gospodarce rolnej.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl 

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja realizowana przez Partnera KSOW - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa

i Dodatkowych Partnerów KSOW: Gminę Grodków, Publiczną Szkołę Podstawową w Lipowej, Ogrodnika Pana Mieczysława Żołyńskiego

«
pełny HTML | wersja mobilna